5.01.2009

PASCOA,,,!!

TAMAGO wo kazaritsuketari,tamagogata no chocolate wo present shite iwau hi..Crist no ikikaeri wo iwau(?) hi...
youchien ni TAMAGO wo agetemita...tamago ni mieru??

0 件のコメント: